-->

เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 โทรศัพท์&โทรสาร034399071    Email: watbangluangschool@gmail.com

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น

:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดบางหลวง:::

หน้าแรก
บุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ติดต่อเรา
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนดีประจำตำบล

ผลงานและรางวัล

คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

อาคารสถานที่
 
ข้อมูลบุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา

สายชั้น ป.1-ป.3

 
เอกสารงานต่าง

แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน

 

แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา

แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา 2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา 2561

งานประกันคุณภาพการศึกษา 2562
ผลการทดสอบ0-NET,NT,RT
ผลการทดสอบ NT
 
BANGLUANG MODEL

 

"วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนวัดบางหลวง ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Blended โดยจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในรูปแบบของการสร้างการรับรู้ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

ดูวีดีโอรายงานการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน

>>><<<

 

"คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 "

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 โดยมี นายธนะชน ทัศนะเกตุ  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นางสาววีรวรรณ เจริญสุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ และนายอดิศักดิ์ คงทัด ผอ.โรงเรียนวัดสำโรง พร้อมได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการของโรงเรียนต่อไป

 

"กิจกรรมมอบเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และรับเอกสารการเรียน ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย แบบฝึกหัด และใบงาน สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended"

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมมอบเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และรับเอกสารการเรียน ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย แบบฝึกหัด และใบงาน สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

 

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564"

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับ นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ เขต 2 ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และได้ให้คำแนะนำแก่ คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ต่อไป

 

"กิจกรรมมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน ใบงาน สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended และได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุนให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบO-NET สูงแต่ละรายวิชา"

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน ใบงาน สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended และได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุนให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบO-NET สูงแต่ละรายวิชา โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

 

"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางหลวง"

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง รับการประเมินการจัดกิจกรรมมอบเงินค่าเครื่องแบบ มอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน ใบงาน สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับคำแนะนำจาก รพ.สต.ตำบลบางหลวง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด และให้คำชมเชยโรงเรียนวัดบางหลวง ที่มีการวางแผนและเตรียมการ ได้อย่างดียิ่ง#โรงเรียนวัดบางหลวงขอขอบคุณ รพ.สต.ตำบลบางหลวง มา ณ ที่นี้

 

"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางหลวง"

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางหลวง วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเสนอและวางแผน เตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564ต่อไป  การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด

 

"ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564"

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียน
วัดบางหลวง ได้ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และจึงขอนัดหมายผู้ปกครองนักเรียนมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สมุดประจำตัวเด็กปฐมวัย และแบบรายงานผลการเรียนในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ตามเวลาและสถานที่ ที่กำหนดให้ดังนี้ การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด

 

"กิจกรรมถอดบทเรียน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง จำนวน 6 คน เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet   เพื่อถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ สพป.นครปฐม เขต 2 ในการขับเคลื่อน....ขอขอบคุณผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ และศึกษานิเทศก์ทุกท่านที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้....
#ก้าวต่อไป #เพื่อเด็กไทยในทุกวัน #Good #team

 

"กิจกรรมรดน้ำดำหัว และขอพร"

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว และขอพร แก่ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ของไทย...#สงกรานต์ปีนี้ #ดำเนินชีวิตตามวิถีใหม่ #ห่างไกลโควิด19

 

"ตลาดส่งเสริมอาชีพ สร้างนักคิด...สู่ชีวิตพอเพียง"

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมตลาดส่งเสริมอาชีพ สร้างนักคิด...สู่ชีวิตพอเพียง ซึ่งเป็นการบูรณาการทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งยึดโยงความรู้จากการทำอาหารคาว และอาหารหวานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบางหลวง โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ #น้อมนำศาสตร์พระราชา #สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

"กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563"

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ประธานในกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ส่งมอบชุดลูกเสือ-ชุดยุวกาชาด และกระเป๋านักเรียนให้รุ่นน้อง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป..โอกาสนี้ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ส่งมอบลูกศิษย์คืนสู่อ้อมอกผู้ปกครองทุกคน....#ลูกใคร #ไม่สำคัญ #ศิษย์ของฉันนั้นคือลูก #ฟูมฟัก #รักพันธ์ผูก #จะสอนลูกเป็นคนดี...You are my proud...#วบล.#รุ่น #COVID19

 

"การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในนักเรียนD.A.R.E.ประเทศไทย"

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับ พ.ต.ต.ณัฐฏ์ภาส อภิบวรรัชต์ สวป.สภ.บางหลวง และ ร.ต.ต.สุธีพัทธ์ ดอนจันทร์ทอง ผบ.หมู่(ป.)ฯ เพื่อมอบประกาศนียบัตรจบแก่นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) พร้อมทั้งมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับสติ๊กเกอร์ในการทำกิจกรรมตอบคำถามมากที่สุด จำนวน 7 คน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ การประกวดการเขียนเรียงความ D.A.R.E. ในลำดับ 1 2 และ 3 จำนวน 12 รางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนต่อไป

 

"หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นฐ. 2"

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับ หน่วยตรวจสอบภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 โดยมี นางสาวสุมาลี ภูริเอกสุวรรณ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวนวลลออ ไทยนิยม นักวิชาการตรวจสอบภายใน พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการของโรงเรียนต่อไป

 

"โรงเรียนวัดบางหลวง รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นอ. 2"

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 คณะครูสายชั้นปฐมวัย ของโรงเรียนวัดบางหลวง รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อวัดขนาดตัวของนักเรียน สำหรับการสั่งตัดชุดผ้าไทย ชุดพละ และผ้ากันเปื้อน ให้กับนักเรียนใหม่... ทั้งนี้เรายังเปิดรับสมัครน้อง ๆ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 อย่างต่อเนื่องนะคะ #มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะ #อยู่กับเรา #คุณจะได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด....

 

"สอบปลายปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6"

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 งานบริหารงานวิชาการ และงานฝ่ายวัดและประเมินผลของโรงเรียนวัดบางหลวง ได้กำหนดการจัดสอบปลายปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามตารางสอบ สำหรับวันนี้เป็นการสอบวันแรก เหลืออีก 2 วัน ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำแบบทดสอบกันนะครับ....#TRUST #YOU

 

"ประเมินการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563"

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการประเมินการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

 

"เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564"

วันที่26 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยได้จัดให้การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

 

"กิจกรรม การปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณสายชั้น ปฐมวัย"

วันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท ซีพีออล จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรม การปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณสายชั้นปฐมวัย ภาคีเครือข่าย ร่วมใจพัฒนา สำนึกรักบ้านเกิด...

 

"กิจกรรม การปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณสายชั้น ปฐมวัย"

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง โดยการนำของว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการประเมิน ว21/2560 ประจำปีการศึกษา2563 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 6 ท่าน และชำนาญการพิเศษ จำนวน 9 ท่าน โดยมีคณะกรรมการดังนี้
(ชำนาญการ)
1.นางสาวทรงศรี สุขเกษม ประธานกรรมการ
2.นางสาวกรรณิการ์ มะโนมั่น กรรมการ
3.นางสาววรรณา สุริวรรณ์ กรรมการ
(ชำนาญการพิเศษ ชุดที่1)
1.นางสาวอุษา มะหะหมัด ประธานกรรมการ
2.นางสาวกรรณิการ์ มะโนมั่น กรรมการ
3.นางสาวสกลสุภา สุมาลี กรรมการ
(ชำนาญการพิเศษ ชุดที่2)
1.นางสาวอุษา มะหะหมัด ประธานกรรมการ
2.นางสาวทรงศรี สุขเกษม กรรมการ
3.นางสาวชฎาภรณ์ ใยย่อง กรรมการ

 

"คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา"

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป.นฐ เขต 2 นางสาวระเบียบ ชาญช่าง ผอ. โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล นางศิวิไล ทีคำ ผอ.โรงเรียนบ้านบางเลน น.ส.บุญสุพร เพ็งทา ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.เขต 2 และนายทิวากร อาจหาญ ผอ. โรงเรียนวัดลานคา ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน โรงเรียนวัดบางหลวงน้อมรับทุกข้อเสนอแนะเพื่อนำไปต่อยอด เติมเต็ม พัฒนาคุณภาพนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร และสถานศึกษา ให้มีมาตรฐานต่อไป...#Appreciative #Leadership...#ภาวะผู้นำพลังบวก

 

"การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3"

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 การประเมินในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีและได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 

"การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน1(RT)"

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2563

 

"แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1"

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางหลวง เพื่อไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป

 

"แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล"

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวง ครั้งที่ 1(1 ตุลาคม2563 – 31 มีนาคม 2564) โดยมีคุณครูตัวแทนระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นป.1-3 และระดับชั้นป.4-6 เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้

 

"การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET ปีการศึกษา 2563"

วันที่ 13 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ครูชลิตา สมัครรัฐกิจ และครูแสงดาว ทองเหมือน ครูโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เป็นหัวหน้าศูนย์สอบและตัวแทนศูนย์สอบโรงเรียนวัดบัวปากท่า โดยได้ให้การต้อนรับ นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองสพป.นฐ เขต 2 และ ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดบางหลวง และโรงเรียนวัดบัวปากท่า ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการสอบ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี โรงเรียนวัดบางน้อยใน โรงเรียนบ้านไผ่หลวง และโรงเรียนวัดศิลามูล

 

"การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กปฐมวัย"

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง ได้เข้ามาให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กปฐมวัย โดยมีผู้ปกครอง และคณะครูสายชั้นปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

"สอบธรรมศึกษา"

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนา ได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดบางหลวง เป็นสนามสอบธรรมศึกษาประจำตำบลบางหลวง โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนบางหลวงวิทยา โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี โรงเรียนวัดบางน้อยใน การสอบธรรมศึกษาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

 

"ประชุมคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย"

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสุจริต-ถวิล นุชทองม่วง

 

"การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ"

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 คุณครูนิภา ตรีแจ่มจันทร์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้ารับการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดยมีคณะกรรมประเมิน 3 ท่านคือ 1.ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดบางหลวง ประธานกรรมการ 2. นางอุทัยวรรณ สังข์เสวก ครู ร.ร.วัดโพธิ์ กรรมการ 3.น.ส.สกลสุภา สุมาลี ครู ร.ร.วัดบางหลวง กรรมการ กรรมการทุกท่านได้ให้ข้อเสนอแนะ เติมเต็ม ผลงานผู้ขอรับการประเมินเพื่อการก้าวเข้าสู่วิทยฐานะ อย่างสมภาคภูมิต่อไป

 

"โครงการ project approach ปฐมวัย 25-2-2564"

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้าเยี่ยมชม และนิเทศภายในกิจกรรม โครงการ project approach ปฐมวัย โดยมีคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบางหลวง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ีี

 

"กิจกรรม แนะแนว เชิญชวนน้องๆมาเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง"

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรม แนะแนว เชิญชวนน้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหลวง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินมูล มาเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2564 ณ อาคารเรียนอนุบาล(เวลา 8.30น.-16.30น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

"การคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี2564"

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครู และบุคลากร ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอิทธิพล เอี่ยมสอาด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2564 โดยมี นายสมหมาย ตรงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หลวง ร่วมมอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกจาก นายกรัฐมนตรีและ กระทรวงศึกษาธิการ #ได้รับรางวัลนี้ 3 ปีซ้อน..ทำดีต้องได้ดีี

 

"นิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา"

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับ นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม. เขต 2 และคณะศึกษานิเทศนก์ สพป.นครปฐม. เขต 2 ได้เข้านิเทศ ตรวจเยี่ยมการเปิดการเรียนการสอน ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการของโรงเรียนต่อไป

 

"การเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564"

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้ทำความสะอาด อาคารเรียน โรงอาหาร สนามเด็กเล่น และบริเวณจุดต่างๆของโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บางหลวง เข้ามาประเมินความพร้อมของโรงเรียน และให้ความรู้แก่ผู้บริหารและคุณครู ได้ดำเนินการต่อไป

 

"เข้าตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน"

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 โรงวัดบางหลวงได้ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ผู้แทนรัฐมนตรี นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม. เขต 2 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รอง ผอ.สพป.นครปฐม. เขต 2 นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม. เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นางสุดารัตน์ จอมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้อยใน โรงเรียนเครือข่าย และนายสมหมาย ตรงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หลวง โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ทีมบริหารโรงเรียนวัดบางหลวง และคณะครู ให้ข้อมูลเชิงลึก และประเด็นแนวทางพัฒนาของโรงเรียนบนพื้นฐานการต่อยอดสิ่งที่มี รักษาวิถีคุณภาพของชุมชน

"มอบเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ"

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการมอบเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้โรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบคุณ ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

 

"การเตรียมความพร้อม กิจกรรมในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564"

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม กิจกรรม การมอบเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และทุนยากจนพิเศษ เพื่อมอบให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 โดยจัดเตรียมสถานที่และจุดบริการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19 ) ทั้งนี้โรงเรียนวัดบางหลวง ต้องขอขอบคุณครูและบุคลากรทุกท่าน ที่มาปฏิบัติหน้าที่และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี # พรุ่งนี้พบกันที่โรงเรียนวัดบางหลวง ตามตารางกำหนดการนะครับ

 

"รางวัลผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 2563"

โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดบางหลวง ที่ได้รับรางวัลผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1 ครูกรรณิการ์ มะโนมั่น 2 ครูชลิตา สมัครรัฐกิจ 3 ครูอรุโณทัย ชัยสิทธิ์ 4 ครูนิภา ตรีแจ่มจันทร์ 5 ครูสุทธิเกียรติ ชาติชำนิ

 

"สวัสดีปีใหม่ 2564"

สวัสดีปีใหม่ 2564 จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง

 

 

 
 


ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์
 

ITA

 
ผลงานทางวิชาการ
 
ระบบสาระสนเทศ
 
เว็บไซต์คุณครู
ครูอุษา มะหะหมัด
ครูสกลสุภา สุมาล
ครูกรรณิการ์ มะโนมั่น
ครูภัทรวดี ศริธัญญากร
ครูสุพัฒนา เตชานุบาล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง
:
watbangluangschool@gmail.com