กลับหน้าหลัก

 

นายสุภาษิต อรรถนันท์
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ

 

นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการ

ชื่อ-สกุล :นางสาวนรินทร์    ศรีประเสริฐ

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนผู้ปกครอง

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุษา มะหะหมัด

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนครู

ชื่อ-สกุล : นายทรงพล    หุ่นสิน

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนองค์กรชุมชน

ชื่อ-สกุล :เจ้าอาวาสวัดบางหลวง

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ /ผู้แทนพระภิษุสงฆ์

ชื่อ-สกุล :นายอนันต์    สุขสมกิจ

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนองค์กรศาสนา

ชื่อ-สกุล : นายชวลิต    โภชน์ประสิทธิ์

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

 

 

ชื่อ-สกุล : นายวิชัย    เกตุแก้ว

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้แทนศิษย์เก่า

ชื่อ-สกุล : นายจอมใจ    กองเกตุใหญ่

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ /ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล :นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล :นายวิชาญ    ประวิงวงษ์

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒ

 

ชื่อ-สกุล : นายถาวร มณฑาทิพย์

ตำแหน่ง : คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒ

ชื่อ-สกุล :นายลิ้ม    กองเกตุใหญ่

ตำแหน่ง :คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒ

 

ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง

ตำแหน่ง
คณะกรรมการและเลขานุการ