กลับหน้าหลั

หลักสูตรโรงเรียนวัดบางหลวง พุทธศักราช 2553

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
5. อยู่อย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริต
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. มีวินัย
7. รักความเป็นไทย
4. ใฝ่เรียนรู้
8. มีจิตสาธารณะ