สีประจำโรงเรียน : เขียว-เหลือง

กลับหน้าหลัก

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นนนทรี
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
โทรศัพท์ 034-399071 โทรสาร 034-399071
ประวัติโรงเรียน
 

          โรงเรียนวัดบางหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2465 โดยมีกรรมการ 3 คน คือ :
        1. ขุนอภิบาลมัจฉเขตร์ ( นายแปลก สวัสดิ์กิจ )
        2. นายถมยา ศรีประมงค์
        3. นายเปี้ยน ศรีภิญโญ
     โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบางหลวงเป็นโรงเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้รับงบประมาณจาก กระทรวงศึกษาธิการ 100,000 บาท
( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 2 ขนาด 10 ห้องเรียน ยาว 45 เมตร ในบริเวณเนื้อที่ของวัดบางหลวง 11 ไร่เศษ เสร็จเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2497 และทำพิธีเปิดป้ายเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2498

     การดำรงโรงเรียน
      เดิมนับเป็นการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้มาจนถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2491 โรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพลี
ต่อมาเมื่อได้รับการยกฐานะครูขึ้นเป็นข้าราชการแล้ว โรงเรียนจึงดำรงอยู่ด้วยงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดการเรียนการสอน
 

      ทางโรงเรียนได้จัดการสอน ตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น และ ประถมศึกษาตอนปลาย ของ กระทรวงศึกษาธิการ ดังมีรายละเอียดดังนี้
      " วันที่ 19 สิงหาคม 2465 เปิดเรียนครั้งแรก มีครู 4 คน คือ
          1. นายเลื่อน อินทร์จันทร์ เป็นครูใหญ่
          2. นายเล็ก ยุติศรี
          3. นายช้วน วงวิศิษย์
          4. นายปุ่น แซ่อึ้ง
      " วันที่ 27 เมษายน 2466 นายเลื่อน อินทร์จันทร์ ครูใหญ่ ลาออก
      " วันที่ 7 มิถุนายน 2466 นายสำราญ สุนทรหิตานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่
      " วันที่ 1 พฤษภาคม 2500 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดทำการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยอาศัยอาคารโรงเรียนวัดบางหลวง
      " วันที่ 31 ธันวาคม 2500 นายสำราญ สุนทรหิตานนท์ ปลดเกษียณอายุราชการ
      " วันที่ 1 มกราคม 2501 นายประวิทย์ เจริญดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการครูใหญ่
      " วันที่ 14 พฤษภาคม 2501 นางงี้น โพธิ์เจริญ บริจาคที่ดินให้โรงเรียน เพื่อสร้างอาคารเรียนมัธยมศึกษาประมาณ 3 ไร่เศษ

      " วันที่ 29 พฤษภาคม 2501 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนมัธยมศึกษา และทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบป. 1 ข. โดยอาศัยเงินงบประมาณ
การจร 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ร่วมสมทบกับเงินเรี่ยไรจากประชาชนอีก 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ตามแบบอาคารเรียนชั้นเดียว
ยาว 54 เมตร สร้างเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่22 ธันวาคม 2501 และทำการเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2502
โดยนายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี
      " วันที่ 1 พฤษภาคม 2507 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนประถมปลายภาคบังคับ
      " วันที่ 1 ตุลาคม 2507 ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษา ให้ชื่อโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เป็น
      " โรงเรียนวัดบางหลวง " ชื่อเดียวกับประถมศึกษาตอนต้น
      " วันที่ 8 กันยายน 2509 นายประวิทย์ เจริญดี โอนไปทำการสอนที่ โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
      " วันที่ 9 กันยายน 2509 นางสาลี่ จันทร์ละมูล ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการครูใหญ่
      " วันที่ 1 ตุลาคม 2509 นางสาลี่ จันทร์ละมูล ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่
      " วันที่ 14 ตุลาคม 2510 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารประถมศึกษาตอนปลาย (หลังที่ 3) ซึ่งก่อสร้างโดยอาศัยเงินงบประมาณ 155,000 บาท
( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) สมทบกับเงินเรี่ยไรของประชาชนอีก 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบอาคาร 008 ยาว 45 เมตร เสร็จเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2511
      " วันที่ 2 กันยายน 2512 ได้รับเงินงบประมาณต่อเติม อาคาร 008 อีก 3 ห้องเรียนโดยเว้นมุขไว้เป็นเงิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 และใช้เป็นที่เรียนต่อมา
      " วันที่ 15 กันยายน 2512 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 008 อีก 2 ห้องเรียน และมุขริมติดต่อกันอีก 1 หลัง เป็นเงิน
45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และใช้เป็นที่เรียนต่อมา
      " วันที่ 30 กันยายน 2520 ได้รับเงินงบประมาณ 200,000 บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) เพื่อต่อเติมมุขริมให้เสร็จเรียบร้อย ตามแบบ 008
ยาว 108 เมตร และใช้เป็นสถานที่เรียนต่อมา
      " วันที่ 28 กันยายน 2525 ได้รับเงินงบประมาณ จาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นเงิน 3,000,000 บาท
(สามล้านบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ของกรมสามัญศึกษา ขนาด 10 ห้องเรียน แทนอาคารเรียนแบบ ป. 2 ที่ชำรุด
      " วันที่ 1 ธันวาคม 2526 ได้รื้ออาคารเรียนแบบ ป. 2 หลังเก่า 2 ชั้น ขนาด 10 ห้องเรียน ตามคำสั่งของอำเภอบางเลน
      " วันที่ 27 พฤศจิกายน 2530 นางสาลี่ จันทร์ละมูล ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย สปอ.สามพราน สปจ.นครปฐม

      " วันที่ 6 มกราคม 2531 นายนิวัฒน์ รัตนภานุศร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่
      " วันที่ 27 เมษายน 2531 ก.ค. พิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่บริหาร และ ให้การศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเป็น ระดับ 7
      " วันที่ 17 มีนาคม 2532 ก.ค. พิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหาร
และ ให้การศึกษาในหน่วยงานการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น เป็นผู้อำนวยการ
      " วันที่ 19 กรกฎาคม 2532 ได้รับงบประมาณ 306,800 บาท (สามแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)เพื่อทำการซ่อมแซมอาคารเรียน
แบบ ป. 1 ข. โดยเปลี่ยนเสาตอม้อ 84 ต้น เปลี่ยนฝ้าไม้ยางเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบ เปลี่ยนหลังสังกะสีเป็นกระเบื้องลอนคู่ทั้งหลัง
      " วันที่ 19 กรกฎาคม 2532 ได้รับงบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อทำการก่อสร้างส้วม
แบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 หลัง
      " วันที่ 18 เมษายน 2535 ก.ค. พิจารณาปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการครู ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหารและให้การศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษา ให้สูงขึ้น เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8 และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นระดับ 7
      " วันที่ 23 มีนาคม 2537 ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมเสาตอม้อ อาคารเรียนแบบ 008 จำนวน 60 ต้น
      " วันที่ 3 กันยายน 2539 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาจังหวัด ตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตอกเสาเข็ม) สูง 1.80 เมตร ยาว 150 เมตร จำนวนเงิน 162,000 บาท
      " วันที่ 14 สิงหาคม 2540 ได้รับมอบสนามกีฬาบาสเก็ตบอล จากมูลนิธิโรงเรียนเจี้ยนหัว ขนาดมาตรฐานคิดเป็นมูลค่าจำนวนทั้งสิ้น
260,000 บาท
      " วันที่ 23 มกราคม 2542 ได้รับมอบซุ้มพระพุทธรูป จากคุณสุวิทย์ เตโชทัย คิดเป็นเงิน 129,999 บาท
      " วันที่ 7 ธันวาคม 2542 ได้รับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ ระดับตำบล (สนามฟุตบอล 7 คน / ปูหญ้า)
จากการกีฬาแห่งประเทศไทยคิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 130,000 บาท
      " วันที่ 30 กันยายน 2544 นายนิวัฒน์ รัตนภานุศร ปลดเกษียณอายุราชการ
      " วันที่ 25 ธันวาคม 2544 นายวิทยา นพรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 8
      " วันที่ 28 มกราคม 2545 ได้รื้อถอนอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 เอ ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ที่ 24/2545
ลงวันที่ 28 มกราคม 2545
      " วันที่ 3 เมษายน 2545 ได้รับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมเสาสำเร็จรูปและอุปกรณ์ ขนาดกว้าง 25.90 เมตร ยาว 30 เมตร
กรมพลศึกษา งบประมาณ 100,000 บาท
      " วันที่ 11 ธันวาคม 2545 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ( 2 - 4 ธันวาคม 2545 )
      " วันที่ 23 ธันวาคม 2547 นายวิทยา นพรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
      " วันที่ 26 มีนาคม 2548 ได้รับมอบอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 28 เมตร
      " วันที่ 20 สิงหาคม 2549 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 2 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ( 7 - 9 สิงหาคม 2549 )
      " วันที่ 30 กันยายน 2552 นายวิทยา นพรัตน์ เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
      " วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 นายธเนศ ปานอุทัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
      " วันที่ 7 เมษายน 2553 ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็น โรงเรียนดีประจำตำบล

   " วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน 20-22 กรกฎาคม 2554)
      " วันที่ 13 กันยายน 2555ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. เข้าโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 2
      " วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 "ผ่าน"การประเมินและรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล โรงเรียนแรกใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2
      " วันที่ 1ตุลาคม 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  3,743,100  บาท     (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น (ชั้นล่าง 2 ห้องเรียน   ชั้นบน  4 ห้องเรียน)    ตามหนังสือ สพป.นฐ.2 ที่ ศธ  04059/ว3656 โดยทำสัญญาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ /ว3656 โดยทำสัญญาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
      " วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 20,759,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก (รายการผูกพันปี พ.ศ. 2559 – 2560) ตามหนังสือ สพป.นฐ.2 ที่ ศธ 04059/5080 โดยทำสัญญาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เป็นเงิน 19,900,000 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

   " วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ได้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ 008 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง ตามหนังสือ สพป.นฐ.2 ที่ ศธ 04059/5205 โดยทำสัญญา ซื้อขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 620,000 บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) บ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) ราคา 3,938,200 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)