ความเป็นมา

กลับหน้าหลัก

            กระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรี ชินวรณ์ บุญยเกียรติ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนา "โรงเรียนคุณภาพ" ในท้องถิ่นชนบท เพื่อให้มีความเพียบพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ หรือศูนย์สาธิต การให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดจนเป็น ศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วม และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เชื่อมั่น และศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน และไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยโรงเรียน และชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
บริการ และเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน ซึ่ง
โรงเรียนวัดบางหลวงได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
คุณลักษณะหรือภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่ต้องการ คือ
 

          1.เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬาและศิลปะ
          2.เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกายภาพ ที่มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
          3.เป็นโรงเรียน ทำมาหากิน ที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
          4.เป็นโรงเรียนของชุมชน ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการชุมชนอย่างเข้มแข็ง

แนวทางพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 

วิสัยทัศน์

          ภายในปีการศึกษา 2556 นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษา ครู บุคลากรมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน และบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาแห่งการสร้างสรรค์คุณภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา

           ประกอบด้วย
          
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สถานศึกษาดี : การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
          ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพ : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
          ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สถานศึกษาของชุมชน : การมีส่วนร่วมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรดำเนินงาน
 

           ค่าวัสดุ/สื่ออุปกรณ์                                               283,400 บาท
           ค่าครุภัณฑ์ห้องเรียน                                          2,226,415 บาท
           ค่าพัฒนาภูมิทัศน์ และ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 203/26    2,682,700 บาท
           ศูนย์กีฬา แบบ 100/27                                        5,714,400 บาท
                           รวมงบประมาณ                    10,906,915 บาท

ภาคีความร่วมมือ
 
           - ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนมหาวิทยาลัยศิลปากร(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
           - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
           - คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
           - อุทยานการเรียนร ู้( TK Park )
           - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์นครปฐม
           - เทศบาลตำบลบางหลวง
           - องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง

กิจกรรม/ผลงาน/โครงการดีเด่น ของโรงเรียน
 
           1. กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์
           2. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
           3. โครงการยุวเกษตรกร(ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
           4. โครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน